Passend Onderwijs

Algemeen

 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan.

 

Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen er voor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn.

 

De mogelijkheid dat een kind voor de beste ondersteuning een passende plek vindt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (cluster) onderwijs blijft bestaan. De indicatieprocedures die hiervoor nodig zijn, worden wel aanzienlijk eenvoudiger gemaakt. De mogelijkheid voor extra financiering binnen het reguliere basisonderwijs (rugzakje) verdwijnt.

 

Om het bovenstaande mogelijk te maken gaan de basisscholen nauw samenwerken. Deze samenwerking vindt plaats in een samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

 

 

Wij zijn als school verbonden aan:


PPO Rotterdam
Postbus 22171
3003 DD Rotterdam
Telefoonnummer: 010 - 303 14 00
E-mailadres: info@pporotterdam.nl

 

Passend onderwijs - Op onze school

 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met een beperking. Elk kind heeft van tijd tot tijd hulp nodig om tot extra prestaties te komen. Sommige kinderen hebben echter extra zorg nodig omdat zij op bepaalde leeronderdelen achterblijven of (tijdelijke) problemen ondervinden in hun gedrag. Hulp kan dan bestaan uit het geven van remedial teaching of het volgen van een speciaal individueel programma. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider van de school. Indien we als school niet de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft, gaan wij (in goed overleg met ouders en experts) op zoek naar een passende onderwijsplek voor het betreffende kind. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs kan dan een oplossing zijn. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.

 

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden.

 

Obs De Plataan heeft een thuisnabij profiel. Het ondersteuningsprofiel komt in grote lijnen overeen met dat van het landelijk gemiddelde. 

 

Voor meer informatie kunt u het schoolondersteuningsprofiel hier nalezen.Handige links: