Aanmelden

Aanmelden van 4 jarigen

Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U dient uw kind minimaal 10 weken voordat het 4 jaar wordt aan te melden op de basisschool. Indien u dit later heeft gedaan, kan dat er mogelijk toe leiden dat uw kind niet tijdig inschreven kan worden. 

Na aanmelding neemt school eventueel contact op met het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal voor informatie. Met deze informatie bekijken wij of wij voldoende kunnen aansluiten de ontwikkeling en de behoefte van het kind. Vooraf vragen wij toestemming aan ouders voor het opvragen van deze informatie. Ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u een uitnodiging om de wenmomenten in te plannen. Dit zijn maximaal 5 dagen. 

 

Aanmelden overige leerlingen (kinderen die van een andere school komen)

Ook leerlingen ouder dan 4 jaar kunnen worden aangemeld. Hiervoor moet eerst het aanmeldformulier (te vinden onder het tabblad Downloads) worden ingevuld. Samen met de informatie vanuit de vorige school, eventueel aangevuld met eigen toetsen, bekijken wij of wij het onderwijs kunnen bieden wat uw kind nodig heeft en voldoende kunnen aansluiten bij zijn/haar ontwikkeling. Wanneer niet direct duidelijk is of wij als school datgene kunnen bieden wat het kind nodig heeft zullen wij hier eerst onderzoek naar doen. Als wij dit onderzoek positief afronden volgt de definitieve inschrijving. Wanneer wij van mening zijn niet een passend aanbod en passende zorg te kunnen bieden (conform ons schoolondersteuningsprofiel) wordt de leerling niet geplaatst. Dit besluit zal door de directeur aan ouders worden toegelicht.

 

 

 Aanmeldprocedure 

 

  • De school van aanmelding én uw eerste voorkeur (indien u uw kind bij meerdere scholen heeft aangemeld) heeft onderzoeksplicht. De onderzoeksplicht kunnen wij alleen goed invullen als u naar waarheid en volledigheid het aanmeldformulier voor groep 1 of het aanmeldformulier voor kinderen die van een andere school komen heeft ingevuld (informatieplicht)
  • In deze onderzoeksperiode proberen wij in kaart te brengen of onze school aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voldoen en of we uw zoon/dochter passend onderwijs kunnen bieden. Wij hebben als school 6 weken de tijd om onderzoek te doen en hierover een besluit te nemen. Wij mogen dit een eenmalig met 4 weken verlengen. Indien wij deze onderzoeksperiode verlengen, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en aangeven waarom wij dit doen. 
  • Door ondertekening gaat u ermee akkoord dat relevante (aanvullende) informatie van uw kind wordt opgevraagd bij (indien van toepassing): de vorige school, bij de voorschoolse voorziening waar uw kind het laatst was ingeschreven, het CJG of uzelf.
  • Op basis van de door u geleverde informatie wordt gekeken of wij uw kind passende ondersteuning kunnen bieden op onze school en tot inschrijving kunnen overgaan. Als de gegeven informatie  (achteraf) niet juist of onvolledig was in de onderzoeksperiode kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop de school het onderwijs voor uw kind passend kan maken. 
  • Als u wilt weten hoe wij binnen stichting BOOR omgaan met verwerking van persoonsgegevens kunt u dit nalezen in de privacyverklaring op onze website: Stichting BOOR - Privacy en bescherming van persoonsgegevens (boorbestuur.nl)
  • We nodigen u uit om voorafgaand aan de aanmelding kennis te hebben genomen van ons Schoolondersteuningsplan of ons ondersteuningsaanbod aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van uw zoon/dochter
  • Als de gegevens voor de aanmelding van uw kind niet meer nodig zijn en er geen wettelijke grond is om ze te bewaren, dan worden de gegevens binnen 2 weken vernietigd.

 

 

Wij hebben geen zorgplicht: 

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.

Groep 1/2

24 (nog 6 plekken beschikbaar)

Groep 3

21 (nog 4 plekken beschikbaar)

Groep 4/5

24 (vol)

Groep 6/7

27 (vol)

Groep 8

19 (nog 2 plekken beschikbaar)

  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat openbaar.